eendslider-1
eendslider-3
eendslider-4
eendslider-5
foto van familie voor website eendexperience

Algemene voorwaarden

Begripsomschrijving

In deze algemene voorwaarden wordt verstaand onder:

bestuurder: de feitelijke bestuurder van het voertuig.

verhuurder (lees: eendexperience): de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder van de auto de overeenkomst sluit.

huurder: betreft degene die de overeenkomst ondertekent namens de deelnemers.

deelnemer: iedere persoon die betrokken is, dus ook inzittenden en bestuurder, bij het huren van een 2cv.

huurovereenkomst: document dat in tweevoud wordt opgemaakt en door zowel de huurder als eendexperience wordt ondertekend. In de huurovereenkomst staan in elk geval de volgende gegevens:

– naam en contactgegevens van de huurder en verhuurder.

– gemaakte (prijs)afspraken tussen huurder en verhuurder.

– datum, plaats, tijd van geplande aanvang en afsluiting van de huurperiode.

– gegevens en staat van het voertuig.

schade: vermogensschade die verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van:

– beschadiging of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van eendexperience. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van het voertuig. 

– met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto aansprakelijk is.

verhuur: het verhuren van een 2cv voor families, vrienden, bedrijfsuitjes, individueel verhuur, promotie, trouwen.

Alleen personen die minimaal 25 jaar oud zijn en minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs zijn gerechtigd het voertuig te besturen. Een kopie van het rijbewijs dient vóór de verhuurperiode te worden verstrekt aan verhuurder.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen huurder en verhuurder en huurder en deelnemers.

deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verhuurder, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

de huurder die de overeenkomst heeft ondertekend dient de deelnemers waarvoor hij/zij heeft gereserveerd op de hoogte te brengen van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Reservering en bevestiging.

een reserveringsverzoek kan telefonisch of per e-mail.

na een reservering stuurt verhuurder de huurder een bevestiging van het gereserveerde, bij voorkeur per e-mail.

de reservering van een 2cv is afgerond wanneer de ondertekende bevestiging, inclusief een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de vertegenwoordiger van de huurder in bezit is van verhuurder.

de periode tussen reservering en het moment dat de getekende bevestiging in het bezit is van verhuurder is de reservering in optie.

Door de bevestiging te ondertekenen gaat de huurder akkoord met de prijs, deze Algemene Voorwaarden en eventuele andere afspraken.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst.

verhuurder zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

indien de uitvoering van de overeenkomst dit vereist, maakt verhuurder voor bepaalde onderdelen van de overeenkomst gebruik van derden.

de huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan verhuurder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waar van de huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan verhuurder worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan verhuurder zijn versterkt, heeft verhuurder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de huurder in rekening te brengen.

verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat huurder onjuiste of onvolledige gegevens heeft aangeleverd.

Artikel 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn.

huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en prijs zoals op de huurovereenkomst staat vermeld.

huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat op de overeenkomst is opgenomen bij verhuurder terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging of een alternatieve afleverplaats is overeengekomen.

pas als daarvoor toestemming is verleend door verhuurder, is het de huurder toegestaan het voertuig op een tijdstip buiten de overeengekomen tijd terug te brengen. In dat geval blijft huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten inspecteren.

Artikel 5. Overschrijding van de huurperiode

als het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde periode bij verhuurder of met toestemming van verhuurder bij een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit de overeenkomst voortkomende verplichtingen van huurder blijven gelden tot het moment dat het voertuig weer in bezit is van verhuurder.

hierbij is de huurder verplicht tot het moment van inlevering een bedrag van € 150,00 per dag bovenop de vooraf afgesproken huursom te betalen, waarbij een dagdeel geteld wordt als een dag.

dit moet los gezien worden van geld dat in rekening wordt gebracht ten gevolge van schade. Deze verhoging van € 150,00 per dag geldt niet wanneer kan worden aangetoond dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

huurder is verplicht bij mogelijke overschrijding van de huurtermijn onmiddellijk telefonisch contact op te nemen met verhuurder.

Artikel 6: Annulering

bij (gedeeltelijke) annulering door de huurder zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

a) tot 14 dagen voor aanvang van de huur wordt 25 % van het totale bedrag in rekening gebracht met een minimum van € 50,00 incl. BTW.

b) van 14 tot 3 dagen voor aanvang van de huur wordt 75 % van het totale bedrag in rekening gebracht.

c) vanaf 3 dagen voor aanvang van de huur wordt 100% van het totale bedrag in rekening gebracht.

Wanneer verhuurder optreedt als intermediair en reserveringen plaatst bij derden gelden de annuleringsvoorwaarden van deze organisaties.

annuleren vanwege matige weersomstandigheden worden door verhuurder niet geaccepteerd, huurder krijgt in dat geval ook géén tegoedbon.

verhuurder heeft het recht om de overeenkomst te allen tijde, zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren, ook tijdens de leveringsperiode indien naar haar oordeel het voertuig of de voertuigen niet op zorgvuldige wijze worden gebruikt.

verhuurder is niet aansprakelijk voor schade voor de huurder die het gevolg is van ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 7: Betaling

betaling dient altijd vóór aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.

voor alle diensten van verhuurder moet een aanbetaling gedaan worden. De aanbetaling moet uiterlijk binnen zeven dagen na de dagtekening van de overeenkomst zijn bijgeschreven op het rekeningnummer van verhuurder, onder vermelding van het contractnummer.

het resterend bedrag dient minimaal vijf dagen vóór leveringsdatum op de rekening van verhuurder zijn bijgeschreven.

alle genoemde prijzen zijn excl. BTW tenzij anders is vermeld.

wanneer het gaat om individuele boekingen kan het bedrag in overleg vooraf ter plaatse worden afgerekend.

Artikel 8: Verplichtingen van de huurder, bestuurder en deelnemer

de huurder is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan verhuurder te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de verhuur. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.

de bestuurder van een voertuig is minimaal 25 jaar oud.

de bestuurder is minimaal 1 jaar in het bezit van een geldig europees rijbewijs.

iedere bestuurder van een voertuig overlegt op de dag van levering een geldig rijbewijs en geeft een kopie daarvan af aan verhuurder. Iedere bestuurder tekent voor het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

de deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de organisator of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.

de deelnemer die onder invloed is van alcohol en/of drugs en/of andere beïnvloedende middelen of stoffen wordt uitgesloten van de verhuur.

alle verdere kosten buiten de overeenkomst om zijn voor rekening van de deelnemer of de huurder.

indien de deelnemer afwijkt van de aanbevolen route of het aanbevolen tijd- of reisschema en hierdoor extra kosten moet maken, zijn deze kosten voor rekening van de deelnemer.

alle deelnemers zijn verantwoordelijk voor het gedrag van elkaar.

bij wandgedrag van één of meerdere deelnemersvoor of tijdens de verhuur kan de verhuur met onmiddellijke ingang worden beëindigd.

wijzigingen in de gegevens van huurder dient huurder direct schriftelijk mee te delen aan verhuurder. Als huurder dit niet doet, is huurder aansprakelijk voor eventuele schade die verhuurder als gevolg daarvan lijdt.

huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder en deelnemers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

huurder dient zorgvuldig om te gaan met de bij het voertuig behorende sleutels en de bij het voertuig behorende documenten.

in geval van de voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.

het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het voertuig door te verhuren.

het is huurders niet toegestaan verhuurder ten aanzien van derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken.

Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is.

Artikel 9: Instructies voor de huurder

huurder is zich bewust van het feit dat het voertuig een oldtimer betreft. Dit houdt in dat met enkele vitale onderdelen extra voorzichtig moet worden omgesprongen.

verhuurder zorgt voor vertrek voor een degelijke mondelinge instructie.

in het voertuig is een duidelijke gebruiksaanwijzing van het voertuig aanwezig.

Artikel 10: Verplichtingen verhuurder

verhuurder levert het voertuig voorzien van de in Nederland verplichte uitrusting, schoon, goed onderhouden , met volledig gevulde benzinetank en, voor zover verhuurder kenbaar is, in technisch goede staat af.

verhuurder geeft een duidelijke mondeling instructie tbv de bediening van het voertuig.

verhuurder stelt samen met huurder voorafgaand aan de verhuur een rapport op waarbij eventuele schade die zich al aan het voertuig bevindt wordt aangegeven.

verhuurder inspecteert het voertuig direct bij inlevering van het voertuig.

verhuurder dient al het mogelijke te doen om het deux chevaux gevoel aan de huurder over te brengen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid, risico en borg

huurder is verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van de deelnemers van de Algemene Voorwaarden van verhuurder.

deelnemer is bekend dat aan het deelnemen aan de verhuur risico’s zijn verbonden. Deelname geschiedt op eigen risico. De huurder verklaart door ondertekening van de overeenkomst verhuurder niet aansprakelijk te stellen voor schade in welke vorm en door welke oorzaak dan ook ontstaan.

verhuurder heeft een degelijke WA verzekering afgesloten met rechtsbijstand.

verhuurder is nimmer aansprakelijk te stellen voor geleden schade indien de verzekeringsmaatschappij eventuele schade niet dekt.

de deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt toegebracht aan verhuurder, haar materialen, de omgeving waarin het zich afspeelt, alsmede schade toegebracht aan derden.

huurder tekent vooraf een eenmalige machtiging voor de borg ter waarde van € 750,00 (incl. BTW).

de huurder heeft per voertuig een eigen risico van € 750,00 (incl. BTW) bij het retourneren van het voertuig met schade of gebreken.

indien de schade evenwel is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 8, is huurder volledig aansprakelijk voor schade van de verhuurder, tenzij hij bewijst dat dit handelen of nalaten hem niet toerekenbaar is of volledig vergoeding naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

in alle gevallen wordt de borg geretourneerd pas nadat verhuurder heeft vastgesteld dat de 2cv’s in goede staat zijn afgeleverd.

de bestuurder vrijwaart verhuurder voor alle schade van inzittende of derden waarvoor verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor de WA-verzekeringen of schade inzittende verzekering van verhuurder geen dekking geven.

de bestuurder vrijwaart verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de bestuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de leveringsdagen door de bestuurder gepleegde overtredingen. Dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties e.d., komen volledig voor rekening van de bestuurder en vallen ook onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de bestuurder.

Voor schade aan goederen van deelnemers ten gevolge van enige schade, defect of verlies draagt verhuurder geen aansprakelijkheid.

huurder is aansprakelijk voor schade of verlies van bijgeleverde documenten, zoals kentekenbewijs, verzekeringsbewijs en roadmaps en van de afgeven sleutels van het voertuig.

in geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de deelnemers of bestuurder van het voertuig en opgetreden met betrekking tot het voertuig en/of enige derde, is de huurder verplicht verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De deelnemers zijn verplicht de door verhuurder te geven instructies op te volgen en door de politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij het nalaten daarvan en het niet opvolgen van de instructies, zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.

Artikel 12: Klachten

klachten over het verhuur dienen door de huurder direct tijdens de contractsduur en/of op het moment van constatering telefonisch te worden gemeld. Uiterlijk binnen 2 dagen, na de einddatum van de contractsduur dient de klacht alsnog schriftelijk te worden gemeld aan verhuurder.

indien een klacht gegrond is zal verhuurder er alles aan doen wat in haar macht ligt de klacht te verhelpen.

Artikel 13: Gebruik van het voertuig

huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan.

huurder dient zich aan de Nederlandse regels van de wegenverkeerswet te houden.

huurder is verplicht het voertuig in oorspronkelijke staat bij eendexperience terug te bezorgen. Bij aanvang van de huurovereenkomst wordt door huurder en eendexperience samen de staat van de auto vastgesteld.

huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden.

huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof (euro 98) te tanken.

huurder is niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.

huurder gaat akkoord met de opgegeven respectievelijk nog op te geven stand van de benzinemeter. Bij gebreke van een dergelijke opgegeven stand bij vertrek wordt de benzinetank als volledig gevuld bij vertrek aangemerkt.

het voertuig wordt door de huurder bij het terugbezorgen afgeleverd met een volle benzinetank (Super 98 (Superior) bij zelftankstation Amigo Driebergsestraatweg 47 Doorn).

Indien het voertuig niet wordt afgeleverd met een volle tank benzine wordt € 10,00 handelingskosten, plus de bijkomende benzinekosten in rekening gebracht.

kosten voor brandstof en andere gebruikskosten zoals parkeergeld of pontgeld zijn voor rekening van de huurder c.q. deelnemer.

reparaties zonder toestemming van verhuurder zijn voor rekening van de huurder.

het is huurder ten strengste verboden om in het voertuig te roken of op de banken of stoelen te staan. Dit geldt ook wanneer het dak van het voertuig is geopend. Bij beschadiging aan bekleding als gevolg van roken of staan in het voertuig wordt altijd een nieuwe bekledingsset in rekening gebracht ongeacht de staat van de bekleding voorafgaand aan de huur.

huurder en zijn/haar passagiers zijn zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigendommen tijdens de huur van het voertuig. Voor diefstal uit het voertuig of op door de verhuurder georganiseerde plaatsen is eendexperience niet verantwoordelijk.

huurder dient het voertuig schoon in te leveren, wanneer dit niet het geval is worden de schoonmaakkosten in rekening gebracht.

Artikel 14: Overmacht

onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaand naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken voorzien of niet-voorzien, waarop verhuurder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verhuurder niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

verhuurder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat verhuurder de overeenkomst is aangegaan.

tijdens overmacht worden verplichtingen van verhuurder opgeschort of geannuleerd.

indien verhuurder bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zijn gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is d huurder gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reed uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15: Toepasselijk recht

op elke overeenkomst tussen verhuurder en huurder is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16: Ontbinding van de huur

verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten en schade, als blijkt dat de huurder tijdens de huurperiode:

– één of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;

– indien huurder overlijdt;

– huurder onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;

– huurder naar het buitenland verhuisd;

– beslag op het voertuig wordt gelegd.

ook als tijdens de huurperiode omstandigheden blijken die, als verhuurder hiervan op de hoogte was geweest, hierdoor de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.

Artikel 17. Auteursrecht

alle door verhuurder verstrekte stukken zoals roadmaps, tochten, materialen, enz. zijn uitsluitend bestemd te worden gebruikt door de huurder en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van verhuurder worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

aan verhuurder verstrekte foto’s en/of reisverslagen die tijdens de huur van de 2cv zijn genomen, worden eigendom van verhuurder en kunnen voor publicatie worden gebruikt.

Het is de verhuurder alles aan gelegen de huurder in positieve zin een onvergetelijk dag te bezorgen. Wij vertrouwen er dan ook op deze Algemene Voorwaarden minimaal te moeten gebruiken